onsdag 28 november 2012

Anarkistiska skolor: Anarkoprimitivism

Anarkoprimitivismen är en inriktning som huvudsakligen riktar kritik mot den mänskliga civilisations ursprung och utveckling. Enligt den anarkoprimitivistiska skolan gav språnget från samlare-jägare till ett agrikulturellt uppehälle bränsle till social skiktning, tvång och alienering. Anarkoprimitivister förespråkar en återgång till ett "ickeciviliserat" sätt att leva genom avindustrialisering, avskaffande av modern teknik, arbetsfördelning och specialisering samt av storskaliga organisationer. Det finns även icke-anarkistiska former av primitivism. Alla primitivister förespråkar inte heller samma lösningar på den moderna civilisationens problem som anarkoprimitivsterna.
Anarkopimitivistisk grönsvart fana. Det gröna fältet representerar primitivismen.

onsdag 21 november 2012

In Memoriam

My buddy, the legendary Johnny Råttan, passed away last Saturday. This is in loving honor of his memory.
Johnny Råttan, the greatest! <3

onsdag 14 november 2012

Anarkoekonomi: Rothbard, statsintervention och den österrikiska skolan

Den så kallade österrikiska skolan strävar efter att utforska mänskliga handlingar i form av axiom (även kallat "praxeologi"). Istället för en kommandoekonomi strävar man efter en fri marknad. Bland tidiga förespråkare återfinns bland annat Eugen von Böhm-Bawerk och Ludvig von Mises. Den framträdande anarkisten Murray Rothbard menade att hela den österrikiska skolans ekonomiska teori är den logiska implikationen av det faktum att människor engagerar sig i meningsfulla handlingar. Utifrån dessa axiom kom han fram till ståndpunkten att monopolprissättning inte kan existera i en fri marknad. I linje med hans frimarknadsidéer menade Rothbard att även individuellt skydd och nationellt försvar borde kunna erbjudas på marknaden snarare än levereras av statens våldsmonopol.
Hayekiansk laissez-faire, inte keynesiansk ekonomi, kan skapa de rätta förutsättningarna för en fri och rättvis marknad. Staten vill i en kommandoekonomi lägga sig i alla interaktioner mellan individer och privata aktörer. I Man, Economy and State delar Rothbard upp statlig intervention i tre kategorier: "autistisk intervention", vilket är statens inblandning i privata aktiviteter utan utbyte, "binär intervention", vilket är påtvingat utbyte mellan individer och staten, samt "triangulär intervention", vilket är statsstyrt utbyte mellan individer. Enligt ekonomen Sanford Ikeda eliminerar Rothbards typologi "luckor och inkonsekvenser" i Mises ursprungliga formulering om statlig intervention. I Power and Market skriver Rothbard att ekonomens roll i den fria marknaden är begränsad. Men i ett samhälle där regeringen ständigt interfererar med marknaden växer ekonomens betydelse och makt ständigt på interventionen skapar problem som kräver ytterligare diagnoser och föder ett behov ytterligare åtgärdsrekommendationer. Detta självbevarande intresse, menar Rothbard, påverkar många ekonomer till fördel för ökad statlig intervention.